Không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn cứt

Có tiền thì hãy ăn chơi, không có thì ở nhà

Lừa đảo bạn bè lấy tiền ăn chơi thì đéo phải người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *